Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

DG-07

Do pisemnego wniosku o zmianę licencji złożonego przez przedsiębiorcę osobiście lub osobę przez niego

upoważnioną po przedłożeniu przez nią pełnomocnictwa należy dołączyć:

1)     w przypadku zmiany pojazdu: kserokopię dowodu rejestracyjnego z wpisem o przystosowaniu pojazdu jako

taksówka, kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,

2)     w przypadku zmiany adresu przedsiębiorcy: dokumenty potwierdzające zmiany:

3)     kserokopia prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, kserokopia wpisu lub informację o dokonanych zmianach w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w rejestrze przedsiębiorców w

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Ewidencja Działalności Gospodarczej 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę obliczenia opłaty za udzielenie licencji:

-  20 zł – gdy licencja jest ważna na okres od 2 do 15 lat;

-  25 zł – gdy licencja jest ważna na okres powyżej 15 do 30 lat;

-  30 zł – gdy licencja jest ważna na okres powyżej 30 do 50 lat

 

Opłaty należy dokonać na konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdej osoby upoważniającej. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ upoważniający do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dziecko, wnuk) lub rodzeństwu.

Wydanie decyzji (licencji) nie później niż w ciągu 1 miesiąca, w szczególnie trudnych sprawach 2 miesięcy licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t j. Dz.U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t j. Dz.U. z 2012r. poz.1282 z pó źn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.z 2013 r. poz. 713).

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34. Termin wniesienia odwołania od decyzji o odmowie dokonania wpisu - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.