Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

DG-10

1)     Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (druki do pobrania poniżej, w  pok 21, II p.  ewidencja działalności gospodarczej).

2)     Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3)     Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora jeżeli punkt zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4)     Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914, z późn. zm.)  

Ewidencja Działalności Gospodarczej lub Sekretariat 76-020 Bobolice ul. Ratuszowa 1, pok. 21, IIp  w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

1)   Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

 • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525 zł
 • na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);525 zł
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu; 2100 zł.
 • w/w opłaty wnosi się proporcjonalnie do czasu korzystania z zezwolenia

2)  Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa  - wnosi opłatę    w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

3. Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia proporcjonalnie do okresu jego ważności. na konto Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział w Bobolicach  94856610135200300200000000  dopiskiem "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"  

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 30  dni:

- zarejestrowanie i przekazanie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do 2 dni,

- wydanie opinii Komisji w formie postanowienia – do 14 dni,

- uprawomocnienie postanowienia – 7 dni,

- przygotowanie decyzji – do 2 dni,

- akceptacja i wydanie decyzji – do 5 dni.

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t..: Dz. U.
   z 2012 r.poz.1356 ze  zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 • Uchwała Nr XXXV/325/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Bobolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała Nr XXXIII/229/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie ustalenia dla gminy Bobolice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34.

Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji - 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Termin wniesienia odwołania od decyzji  - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Barbara Mirosławska (inspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-428

Zastępstwo – Joanna Moszczyńska (podinspektor) - pok. 21, tel. 094-34-58-429

Opracował

Barbara Mirosławska

Sprawdził

Barbara Mirosławska

Zatwierdził

Barbara Mirosławska

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych [doc, 32 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.