Zaświadczenie w sprawach podatkowych

FIB-01

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającym stan zaległości, ze wskazaniem jakiego rodzaju  zobowiązania podatkowe mają być ujęte w zaświadczeniu.

Załączniki do kart usługi:

Wniosek  o wydanie zaświadczenia

 

Wydanie zaświadczenia:

-  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych,

- o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, 

- o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Bobolice,

- o  stanie majątkowym.

 

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

- pn, wt, śr.- 7.00-15.00

- czw.        - 7.00-17.00

- pt.          - 7.00-13.00

lub przesłać pocztą na adres:

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1

76-020 Bobolice

OSOBY DO KONTAKTU

Katarzyna Pańczyszyn insp. ds. księgowości - pok. nr 8 tel. 94 34 58 416

Agnieszka Kozioł podinsp. ds. ewidencji budżetu - pok. nr 10A tel. 94 34 58 408

 

- opłata skarbowa 17 zł (za wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa),

- opłata skarbowa 21 zł (za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatku).

Opłatę reguluje się z chwilą wniesienia podania ( w przypadku gdy jest wymagana) w UM w Bobolicach w pokoju nr 9, I piętro lub na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice :

nr  19 1020 2791 0000 7202 0286 9998

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłacie skarbowej nie podlegają m.in. zaświadczenia wydawane w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

             - nauki, szkolnictwa i oświaty poza szkolnej oraz ochrony zdrowia,

 Zwolnienia od opłaty skarbowej:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wnioski o wydanie zaświadczenia – wyłącznie w związku nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

 

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenie o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia [pdf, 18.65 KB]

Kategorie:

Finanse i Budżet

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.