Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości – dotyczących nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

FIB-05

1) Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia zapłaty zaległości lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wraz z uzasadnieniem wniosku.

2) Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne obciążenia budżetu domowego wnioskodawcy lub wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym. W przypadku osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej należy przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się zobowiązany we wniosku o udzielenie ulgi. Załączniki do karty usługi: Oświadczenie o stanie majątkowym.

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

- pn, wt, śr.       - 7.00-15.00

- czw.                - 7.00-17.00

- pt.                   - 7.00-13.00

- lub przesłać pocztą na adres: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

 Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

Wydanie decyzji w sprawach ulg z tytułu niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym podlega opłacie w wysokości 10,00 złotych.
Opłaty można dokonać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach w pokoju nr 9, I piętro lub na rachunek bankowy Gmina Bobolice.

 

Wnioski o umorzenie i pozostałe ulgi załatwiane są w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisma. O każdym przypadku niezałatwienia wniosku w terminie organ podatkowy powiadamia wnioskodawcę pisemnie. Postępowanie  kończy się decyzją Burmistrza Bobolic  umarzającą zaległość, odraczającą zapłatę zaległości lub rozkładającą na raty zaległość, bądź decyzją odmawiającą umorzenia zaległości lub odroczenia terminu zapłaty zaległości, czy rozłożenia na raty zaległości.

Art. 60-67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Stronie przysługuje odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji składane za pośrednictwem Burmistrza Bobolic.

 

Inspektor  ds. podatków i opłat lokalnych - pok. nr 10a tel. 94 34 58 430

 

Formularze i załączniki:

FB 03-01 Oświadczenie o stanie majątkowym [doc, 49 KB]

Kategorie:

Finanse i Budżet

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.