Umorzenie zaległości, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległości – dotyczących zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Bobolice

FIB-06

1) Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat o charakterze cywilnoprawnym wraz z uzasadnieniem wniosku.
2) Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne obciążenia budżetu domowego wnioskodawcy - wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym. W przypadku osób prawnych należy przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się we wniosku o udzielnie ulgi.
3) Osobom fizycznym i prawnym będącym przedsiębiorcami udziela się ulg w spłacie należności jedynie w ramach pomocy de minimis. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem: dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata, zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu  takiej pomocy w tym okresie oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie o stanie majątkowym
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

 

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

- pn, wt, śr.       - 7.00-15.00

- czw.                - 7.00-17.00

- pt.                   - 7.00-13.00

lub
 przesłać pocztą na adres: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

 

Nie podlega opłacie

Wnioski o umorzenie i inne ulgi załatwiane są w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisma. O każdym przypadku niezałatwienia wniosku w terminie organ podatkowy powiadamia podatnika pisemnie. Postępowanie  kończy się Oświadczeniem woli Burmistrza Bobolic umarzającym, odraczającym, rozkładającym na raty lub odmawiającym umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązania.

Uchwała nr XXXIII/287/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bobolice i jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Nie podlega

(Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych) pok. nr 10a tel. 94 34 58 430

 

Formularze i załączniki:

FB-01-02 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [pdf, 626.46 KB]

FB-03-01 Oświadczenie o stanie majątkowym [doc, 49 KB]

Kategorie:

Finanse i Budżet

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.