Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy

LM-03

Odręczny wniosek o przydział lokalu, który powinien zawierać:

imię i nazwisko, adres i podpis wnioskodawcy,

prośbę o przepisanie umowy najmu z dotychczasowego najemcy na osobę składającą wniosek,

krótkie uzasadnienie wniosku.

Kserokopia aktu zgonu najemcy.

Urząd Miejski w Bobolicach

ul. Ratuszowa 1,

76-020 Bobolice

w godzinach:

pn, wt, śr. - 7.00-15.00

czw. - 7.00-17.00

pt. - 7.00-13.00

lub przesłać pocztą na adres: Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

Brak

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1309),

Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bobolice.

 

W sytuacji gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza się ze stanowiskiem zajętym przez Urząd, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu do Sądu Rejonowego w Szczecinku - Wydział Cywilny. 

Zgodnie z art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego : 

1.W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2.Osoby wymienione wyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 

1.Do osób, które do chwili śmierci najemcy lokalu sprawowały nad nim opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą przed dniem 12 listopada 1994 r., stosuje się art. 691 Kodeksu cywilnego.

 

Kategorie:

Lokale mieszkalne, dzierżawa nieruchomości

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.