Sporządzenie aktu zgonu

USC-02
  1. Dowód osobisty osoby zmarłej
  2. Dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej – do wglądu
  3. Karta zgonu wydana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
  4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu
  5. Podpisane pełnomocnictwo jeśli zgłoszenie zgonu następuje prze pełnomocnika.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00-17.00

- pt. - 7.00-13.00

Za sporządzeniu aktu – nie pobiera się opłaty, po sporządzeniu aktu wydaje się bezpłatnie 1 odpis skrócony aktu,

za każdy następny odpis skrócony aktu zgonu -   22zł

za każdy odpis zupełny aktu zgonu-    33 zł

Opłatę skarbową można uiścić:

- w pokoju nr 9, I piętro w  Urzędzie Miejskim w Bobolicach,

- na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice
nr 50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu. Z urzędu wydaje się 1 bezpłatny odpis skrócony aktu .

ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741  ze zm.)

nie przysługuje

- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu,

- zgłoszenia zgonu może dokonać podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011, nr 118, poz. 687 z późn. zm). Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała  rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: małżonek(a), krewni zstępni (dzieci, wnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się  zobowiążą,

- zgłoszenia zgonu można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi podpisać osoba uprawniona do pochówku,

- akt zgonu sporządza urząd stanu cywilnego, na którego terenie nastąpił zgon(niezależnie od miejsca zamieszkania osoby zmarłej),

- zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010, nr 167, poz. 1131 z póżn. zm) dowód osobisty podlega unieważnieniu w razie zgonu jego posiadacza,

-  kierownik USC lub z-ca kierownika USC, któremu osoba zgłaszająca zgon przedłożyła dowód osobisty osoby zmarłej, dokonuje odpowiedniego unieważnienia dokumentu, a następnie zwraca unieważniony dokument osobie zgłaszającej zgon (§ 23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 212),

- zgodnie z ustawą 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013, poz. 268), dokumenty paszportowe w okresie ważności stanowią własność  Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu dokumentu kierownikowi USC właściwemu do sporządzenia aktu zgonu lub organowi paszportowemu.

 

 OSOBY DO KONTAKTU

  1. Alina Karolik (kierownik USC) - pok. nr 1 tel. 94 34 58 406
  2. Monika Wójcik (z-ca kierownika USC) - pok. nr 1 tel. 94 34 58 406 usc@bobolice.pl

Formularze i załączniki:

Wzór pełnomocnictwa [doc, 32.5 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.