Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

USC-01
  1. Ważne dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu
  2. Przy uznaniu dziecka poczętego zaświadczenia od lekarza o ciąży i przewidywanym terminie porodu.

Załączniki do karty usługi: USC-01-01 wniosek o uznanie dziecka poczętego.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

- pn, wt, śr. - 7.00-15.00

- czw. - 7.00 - 17.00

- pt. - 7.00 - 13.00

za przyjęcia oświadczenia – nie pobiera się opłaty,

za każdy egzemplarz odpisu aktu urodzenia wydanego po przyjęciu uznania:

za odpis skrócony 22zł

za odpis zupełny   33 zł

Opłatę skarbową można uiścić:

- w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,

- na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice
nr 50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

W dniu przyjęcia oświadczenia sporządzany jest protokół, na tej podstawie nanoszona jest wzmianka na akcie urodzenia. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rejestruje się w rejestrze uznań. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli uznanie następuję przed urodzeniem się dziecka – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

W przypadku braku aktu urodzenia dziecka w rejestrze systemów państwowych przewidywany czas załatwienia sprawy do 10 dni roboczych.

Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje w przypadku uznania dziecka poczętego.

ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 i 1988 ze zm.)

art. 72-83 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 788 z pózn. zm.)

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia matka oraz mężczyzna, który twierdzi, że jest ojcem o przyczynach odmowy zostaną poinformowani na piśmie.

- uznać ojcostwo przed kierownikiem USC może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny mający pełną zdolność do czynności prawnych,

- oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć każda osoba, która ukończyła 16 lat, jeśli jednak nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych( pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą  ukończenia 18 lat ) to oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym,

- można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka – tzw. uznanie dziecka poczętego,

- uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletniości, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość,

-uznanie ojcostwa nie może zostać przyjęte jeżeli toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa,

- nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki chyba, że domniemanie to zostanie obalone w postępowaniu sądowym,

- matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który złożył oświadczenie,

- oświadczenie o uznaniu składa się najczęściej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia,

- oświadczenie może być również złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego jak również przed konsulem polskim za granicą.

Formularze i załączniki:

Wniosek o uznanie dziecka poczętego [doc, 28.5 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.