Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

USC-04
 1. Wypełniony wniosek druk nr USC-04-01 ( druk do pobrania na miejscu w pok. nr 1, na stronie  www.bobolice.pl
 2. Dowód osobisty  - do wglądu
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał i jego urzędowe tłumaczenie na język polski w przypadku gdy dotyczy to cudzoziemca),
 4. Złożenie pisemnego zapewnienia, o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, (wypełniane na miejscu przez kierownika USC),
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 6. Uwaga: Odpisy aktów wymagane są, jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje się do konsula. Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.

W przypadku panny i kawalera – odpis skrócony aktu urodzenia,

W przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie lub odpis aktu + odpis wyroku rozwodowego,

W przypadku wdowców:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

Załącznik do karty usługi:

USC-04-01 wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa  za granicą.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

 • pn, wt, śr. - 7.00-15.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

Skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84zł,
 • za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania na ślub – 39zł

Dodatkowa:

 • ślub poza siedzibą USC (z wyłączeniem ślubów zawieranych w stanie zagrażającym zdrowiu lub życiu, lub jeśli osoba jest pozbawiona wolności) opłata dodatkowa wynosi 1.000,00zł

Opłatę skarbową i dodatkową można uiścić:

 • w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,
 • na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice nr  50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa załatwiane są „od ręki” po warunkiem, że akty stanu cywilnego sporządzone poza tut. Urzędem są wprowadzone do Systemu Rejestrów Państwowych. W przypadku ich braku wymagana jest druga wizyta w USC po 10 dniach roboczych (ustawowy termin dla innych USC do uzupełnienia Systemu o wymagane akty).
Ustalenie terminu ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia w dniu podpisania dokumentów.
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania.

 • Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.),
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 2015, poz. 583 z późn. zm),
 • Opłata skarbowa –ustawa z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015, poz. 783)

Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński jeśli stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie zainteresowanych o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana może w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisma kierownika USC wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 • Rezerwację terminu ślubu cywilnego można dokonać najwcześniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu,
 • nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim,
 • zaświadczenie do ślubu konkordatowego można uzyskać w dowolnie wybranym USC w Polsce,
 • dokumenty do ślubu cywilnego można złożyć najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na i miesiąc przed planowanym terminem ślubu,
 • małżeństwo cywilne nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów. Z ważnych względów kierownik USC może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu po złożeniu przez zainteresowanych uzasadnionego wniosku (np. zagrożenie życia, ciężka choroba),
 • posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie, jeżeli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienione zostało jego nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,  a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
 • posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,

Związek małżeński można zawrzeć poza siedzibą USC jeżeli:

 • przyszli małżonkowie złożą wniosek w tej sprawie,
 • miejsce wybrane przez przyszłych małżonków znajduje się w granicach administracyjnych gminy Bobolice,
 • miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Formularze i załączniki:

USC-04-01 wniosek o zaswiadczenie o moznosci prawnej zawarcia malzenstwa [doc, 36.5 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.