Zaświadczenie o stanie cywilnym

USC-05
  1. Wypełniony wniosek druk USC-05-01 (druk do pobrania na miejscu w pok. nr 1 lub na stronie www.bobolice.pl)
  2. Dowód osobisty – do wglądu
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Załączniki do Karty Usługi: USC-05-01 wniosek o uznanie dziecka poczętego.

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną pod warunkiem spełnienia zapisów z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tzn., że wniosek złożony elektronicznie powinien być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tzn. podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

za  wydanie zaświadczenia – 38zł,

Opłatę skarbową można uiścić:

  • w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,
  • na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice nr 50 8566 1013 5200 3001 0000 0000
  • zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów
  • zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy.
  • ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741  z późn.  zm.)
  • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2015, poz. 783).

Nie przysługuje

We wniosku składa się oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zaświadczenie można otrzymać osobiście na piśmie, poczta na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.
Zaświadczenie jest ważne  6 miesięcy od daty wydania.

Formularze i załączniki:

USC-05-01 Wniosek o wydanie zaswiadczenia o stanie cywilnym [docx, 87.92 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.