Wydawanie odpisów stanu cywilnego

USC-06
  1. Dowód osobisty – do wglądu
  2. Wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (druk do pobrania na miejscu, pok. nr 1 lub na stronie www.bobolice.pl)

Załączniki do Karty Usługi: USC-06-01 wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

  • pn, wt, śr. - 7.00 - 15.00
  • czw. - 7.00 - 17.00
  • pt.  - 7.00 - 13.00

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

za odpis skrócony aktu - 22zł

za odpis zupełny  aktu -  33 zł

w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić:

- w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,

- na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice
nr 50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Bobolicach wydaje się w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Odpisy  aktów stanu cywilnego sporządzonych w innym USC niż USC Bobolice wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wnioski nadesłane drogą korespondencyjną wysyłane są nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do tut. Urzędu.

 
  • ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741  z późn. zm.),
  • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2015, poz. 783)

Nie przysługuje

odpisy wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, krewnym w linii prostej: wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, a także innej osobie, która wskaże w tym interes prawny, sądowi , prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Formularze i załączniki:

USC-06-01 wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego [docx, 13.41 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.