Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego

USC-07
 1. Wypełniony wniosek druk nr USC-07-01 (druki dostępne na miejscu pok. nr 1 lub na stronie www.bobolice.pl)
 2. Dowód osobisty – do wglądu
 3. Paszport cudzoziemca  - do wglądu
 4. Uwaga: Odpisy aktów wymagane są jeżeli akt ma być sprostowany lub uzupełniony na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli zawiera dane, które podlegają sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (oryginał + urzędowe tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Załączniki do karty usługi:
USC-07-01 wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

USC-07-02 wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

 • pn, wt, śr. - 7.00-15.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną pod warunkiem spełnienia zapisów art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tzn., że wniosek złożony elektronicznie powinien być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tzn. podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

 • Po sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu wydawany jest odpis zupełny aktu podlegający opłacie – 39zł
 • za każdy odpis skrócony aktu - 22zł
 • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – 17zł od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,
 • na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice nr 50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca

 • ustawa  - Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741  z późn. zm.)
 • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015, poz. 783)

Organem odwoławczym od negatywnej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bobolicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • sprawę można załatwić korespondencyjnie lub przez pełnomocnika na podstawie imiennego pełnomocnictwa,
 • strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
 • akty stanu cywilnego cudzoziemców sporządzone przed 1.03.2015r. mogą zostać sprostowane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
 • posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie po otrzymaniu odpisu aktu stanu cywilnego powodującego zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, zmianę nr PESEL). Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy,
 • posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego powodującego zmianę danych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL). Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje utratą ważności paszportu po upływie tego terminu.

Formularze i załączniki:

USC-07-01 wniosek o sprostowanie aktu [doc, 27.5 KB]

USC-07-02 wniosek o uzupelnienie [doc, 27.5 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.