Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

USC-08
 1. Wypełniony wniosek USC-08-01 (druk dostępny na miejscu w pok. nr 1 lub na stronie www.bobolice.pl)
 2. Dowód osobisty – do wglądu
 3. Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula lub kserokopia odpisu potwierdzona przez urząd, który akt wydał, ewentualnie oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym.

Załączniki do karty usługi:
USC-08-01 wniosek o wpisanie aktu.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

 • pn, wt, śr. - 7.00-15.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

Odpis zupełny aktu po dokonaniu transkrypcji – 50zł

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17zł od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,
 • na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice nr 50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca.

 • ustawa -  Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1741  z późn. zm.)
 • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015, poz. 783)

Organem odwoławczym od negatywnej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bobolicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą,
 • wniosek może złożyć członek rodziny osoby wymienionej w akcie: rodzice, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, małżonek (pokrewieństwo w linii prostej), przedstawiciel ustawowy, osoba, która wskaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon oraz pełnomocnik na podstawie imiennego pełnomocnictwa,
 • strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
 • - dokument niezawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim (dane z odpisów skróconych lub na druku wielojęzycznym) podlega uzupełnieniu – informacja dot. uzupełnienia aktów stanu cywilnego znajduje się na karcie usługi USC-07,
 • na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji,
 • posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
 • posiadacz paszportu ma obowiązek  wymiany tego dokumentu w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Formularze i załączniki:

USC-08-01 wniosek o wpisanie aktu [docx, 11.93 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.