Zmiana imion i nazwisk

USC-09
 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierają:

a)     dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, numer Pesel,

b)     wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c)     imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

d)     wskazanie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

e)     adres do korespondencji wnioskodawcy,

f)      uzasadnienie,

g)     oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana  już decyzja odmowna.

 1. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcje zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.
 3. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw  rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka – do wglądu.
 4. Jeżeli jeden z rodziców małoletniego dziecka nie żyje –odpis zgonu drugiego rodzica.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Załączniki do karty usługi:

USC-09-01 wniosek o zmianę imienia/nazwiska

USC -09-02 wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej

Urząd Stanu Cywilnego ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach pracy urzędu:

 • pn, wt, śr. - 7.00-15.00
 • czw. - 7.00-17.00
 • pt. - 7.00-13.00

 

za decyzję 37zł

Opłatę skarbową można uiścić:

- w pokoju nr 9, I piętro w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,

- na konto: Gmina Bobolice, Bałtycki Bank Spółdzielczy O/Bobolice 

nr 50 8566 1013 5200 3001 0000 0000

Rozpoznanie sprawy, przygotowanie i wydanie stosownej decyzji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 • - ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008r. (Dz. U. nr 220, poz. 1414 z późn. zm),
 • - ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015 poz. 783)

Organem odwoławczym od wydanej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bobolicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

1.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego,

2.Zmiana może obejmować:

- zmianę imienia lub nazwiska poprzez zastąpienie wybranego imienia lub nazwiska innym,

- zastąpienie dwóch imion jednym,

- dodanie drugiego imienia,

- zmianę kolejności imion,

- zmianę pisowni imienia (imion) lub nazwiska,

- zmianę nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego na inne nazwisko,

3. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska wydawana jest na wniosek obywateli polskich albo cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy.

4. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

- na imię lub nazwisko używane,

- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

6. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

7. Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej  niż dwóch członów.

8. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

9. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.

10. Do zmiany nazwiska lub imienia osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat, potrzebna jest jej pisemna zgoda.

11. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie po doręczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej zmianę imienia lub nazwiska. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy.

12. Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej zmieniającej imię lub nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje utratą ważności paszportu po upływie tego terminu.

 

Formularze i załączniki:

USC-09-01 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska [docx, 51.26 KB]

USC-09-02 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby małoletniej [docx, 46.72 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.