Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego

ED-02

Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego, wniosek zgłoszenia pobytu czasowego lub wniosek zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl). 
Załączniki do karty usługi:

  • ED-01-01 Formularz zgłoszenia pobytu stałego
  • ED-01-02 Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
  • ED-01-03 Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  • ED-01-04 Informacja dot. zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

  • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
  • czw. - 7.00-17.00
  • pt. - 7.00-13.00

Formularz  można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

1. ED-02-01 Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
2. ED-02-02 Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
3. ED-02-03 Formularz zgłoszenie wyjazdu poza  granice Rzeczypospolitej Polskiej 

Nie podlega opłacie

W dniu zgłoszenia

 

- Ustawa  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.),

 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
 z 2018r. poz. 2096 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
 w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411),
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018, poz. 2094 ze zm.)

 

 

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Bobolic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki:

[docx, 143.81 KB]

[docx, 169.53 KB]

[doc, 44 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.