Wpis do rejestru wyborców

ED-08

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców dla:

  1. Wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały
  2. Wyborcy nigdzie niezamieszkałego stale przebywającego na terenie gminy
  3. Wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, w pokoju nr 18/II piętro lub na stronie www.bobolice.pl). 


Załączniki do karty usługi:

  • ED-08-01 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
  • ED-08-02 Deklaracja wyborcy

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice w godzinach:

  • pn, wt, śr. - 7.00-13.00
  • czw. - 7.00-17.00
  • pt. - 7.00-13.00

Wniosek  i deklarację wyborcy można złożyć  również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

Nie podlega opłacie.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców bądź o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje się, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

  • Ustawa  z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r.Nr 158, poz. 941)

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Bobolic, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki:

ED-08-01 WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI AB [doc, 26.5 KB]

ED-08-02 DEKLARACJA WYBORCY [doc, 27 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.